Cyfarfod Mis Ionawr/January Meeting

Blwyddyn Newydd Dda, Bawb! Happy New Year, Everyone!
Gobeithio eich bod chi’n cadw’n ddiogel. 
Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf ar Zoom ar Nos Iau 7fed Ionawr 2021.  Bydd y cyfarfod yn dechrau am 19:30
Os hoffech gymryd rhan, rhowch wybod i’r Ysgrifennydd ac mi gewch chi’r ddolen ymuno ymlaen law.  
I hope you’re keeping safe.  
Our next branch meeting will take place on Zoom at 19:30 on Thursday 7th January 2021.  Our meetings are held in English (though Welsh contribs welcome, of course!).  
If you’d like to take part, let the Secretary know and you’ll receive link to join the meeting beforehand. 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dim cyfarfod ym Mis Rhagfyr/No meeting in December

Gobeithio bod ein holl aelodau yn cadw yn ddiogel.  Dim ond gair bach er mwyn rhoi gwybod na fydd cyfarfod cangen ym Mis Rhagfyr (rydyn ni ddim yn cwrdd fel arfer yn Rhagfyr).  Rhoddir gwybod i chi maes o law am ddyddiad cyfarfod cangen Mis Ionawr. 

We hope that all our members are keeping safe.  Just a quick message to let you know that there will not be a branch meeting in December (we don’t usually have one in December). The date of the January meeting will be publicised later.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Mis Tachwedd/November Meeting

Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf ar Zoom ar Nos Fercher 11eg Tachwedd.  Bydd y cyfarfod yn dechrau am 19:30


Our next branch meeting will take place on Zoom. The meeting will start at 19:30 on Wednesday 11th November.  Our meetings are held in English (though Welsh contributions welcome, of course!).  

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Mis Hydref/October Meeting

S’mae Bawb! Hello Everyone!
Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf ar Zoom ar Nos Fawrth 6ed Hydref.  Bydd y cyfarfod yn dechrau am 19:30
Our next branch meeting will take place on Zoom.  The meeting will start at 19:30 on Tuesday 6th October

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Mis Medi/September Meeting

Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf ar Zoom ar Nos Fawrth 8fed Medi.  Bydd y cyfarfod yn dechrau am 19:30
Aelodau: os hoffech gymryd rhan, rowch wybod i’r ysgrifennydd ac mi gewch chi’r ddolen ymuno nes ymlaen.  


Our next branch meeting will take place on Zoom.  The meeting will start at 19:30 on Tuesday 8th September.  Our meetings are held in English (though contributions in Welsh are most welcome – many of us speak both languages).  
Members: if you’d like to take part, contact the secretary to get the link to join the meeting later. 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Blynyddol 2020 AGM

Ein cyfarfod nesaf fydd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar Nos Fawrth, 4ydd Awst 2020, 19:30, ar Zoom.

Yn ystod y cyfarfod, ceir adroddiadau blynyddol gan eich swyddiogion a chynhelir etholiadau ar gyfer swyddogion y Gangen (2020-21) (gwahoddir enwebiadau gan aelodau yn ystod y cyfarfod.  Mae angen eilio bob enwebiad cyn y bleidlais).  

Byddwn yn edrych ymlaen a chynllunio at y flwyddyn i ddod a fydd, diolch i Brexit ac i’r etholidau i’r Senedd, yn flwyddyn dyngedfennol yn hanes Cymru.  

Our next meeting will be the Annual General Meeting on Tuesday 4th August 202019:30 at on Zoom.  During the meeting, the current officers will deliver their annual reports and there will be elections for the 2020-21 branch officers (nominations will be invited during the meeting, each nomination requires seconding before we vote).  

We’ll be looking ahead and planning for the year to come, which, thanks to Brexit and the Senedd elections, will be a vital one in the history of Wales. 

Ysgrifennydd y Gangen/Branch Secretary 2019-20

Plaid Cymru, Cangen Llundain/London Branch

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Mis Mehefin June Meeting

Gobeithio eich bod chi’n cadw’n ddiogel. Rydym am ailadrodd ein arbrawf llwyddiannus a chwrdd ar Zoom eto y mis yma. Cynhelir y cyfarfod ar Nos Fawrth, 2il o Fis Mehefin am 19:30

Rhowch wybod os ydych am gymryd rhan, gyrrwch neges at Ysgrifennydd y Gangen ac fe gewch ddolen atoch toc cyn y cyfarfod nos yfory.
I hope you’re keeping safe.  We’re going to repeat the successful experiment and meet on Zoom again this month. Our meeting will be on Tuesday 2nd June, 19:30.
If you’d like to attend, let mail the Branch Secretary and he will send you the link shortly before the meeting.
Yr eiddoch dros Gymru,
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Mis Mai May Meeting

Gobeithio eich bod chi’n cadw’n ddiogel yn ystod y crisis. Rydyn am arbrofi gyda rhywbeth newydd ar gyfer ein cyfarfod cangen nesaf: cwrdd ar lein gan ddefnyddio Zoom.  Bydd y cyfarfod yn dechrau am 19:30 ar Nos Fercher 6ed o Fis Mai 2020.
Mwy o fanylion gan yr Ysgrifennydd.
I hope you’re keeping safe during the crisis.  We’re going to experiment with something new for our next branch meeting: an online meet up via Zoom. The meeting will start at 19:30 on Wednesday 6th May 2020.
More details from the Secretary.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Mis Ebrill April Meeting

O achos y firws, ni fydd cyfarfod cangen ym Mis Ebrill.  Cadwch yn ddiogel!

Due to the virus, there will be no branch meeting in April. Stay safe!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Mis Mawrth March Meeting

Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf ar Nos Fercher 11fed Mawrth am 19:30, Canolfan Cymry Llundain.
Our next branch meeting will be held on Wednesday 11th March at 19:30, London Welsh Centre.
Hope to see you there/Gobeithio eich gweld chi yno.
Posted in Uncategorized | Leave a comment